De renseigneringsverplichting is een nieuwe wet die op 1 januari 2022 van kracht is gegaan en heeft gevolgen voor zzp’ers. Deze wet verplicht opdrachtgevers om informatie over de zzp’er door te geven aan de Belastingdienst. Dit geldt met name voor opdrachtgevers die werken met zzp’ers die facturen zonder btw versturen of helemaal niet factureren.

 • De renseigneringsverplichting is een nieuwe wet die op 1 januari 2022 van kracht is gegaan en verplicht opdrachtgevers om informatie over de zzp’er door te geven aan de Belastingdienst.
 • De informatie die opdrachtgevers moeten doorgeven bestaat uit het BSN-nummer en de individuele omzet van de zzp’er.
 • Het doel van deze wet is om fraude en misbruik van de regeling voor zzp’ers te voorkomen.

Wat Is Renseigneringsverplichting ZZP

De renseigneringsverplichting houdt in dat opdrachtgevers die inhoudingsplichtig zijn met zzp’ers werken die facturen zonder btw versturen (of die helemaal niet factureren), verplicht zijn op te geven wat ze aan de zzp’er betaald hebben en informatie over de zzp’er door te geven aan de Belastingdienst. Deze informatie bestaat uit het BSN-nummer en de individuele omzet van de zzp’er. Het doel van deze wet is om fraude en misbruik van de regeling voor zzp’ers te voorkomen.

Renseigneringsverplichting ZZP is een nieuwe wetgeving die op 1 januari 2022 van kracht is geworden. Het is een verplichting voor opdrachtgevers die werken met zzp’ers die facturen zonder btw versturen (of helemaal niet factureren) om op te geven wat zij aan de zzp’er betaald hebben en wanneer. Dit geldt voor zowel particuliere als zakelijke opdrachtgevers.

De Belastingdienst wil op deze manier meer inzicht krijgen in de omzet van zzp’ers en fraude voorkomen. Door de renseigneringsverplichting kan de Belastingdienst controleren of zzp’ers wel de juiste belasting betalen en of zij voldoen aan de voorwaarden van het ondernemerschap.

Renseigneringsplicht zzp overleg

De verplichting geldt voor opdrachtgevers die inhoudingsplichtig zijn. Dit zijn opdrachtgevers die werken met zzp’ers die niet als ondernemer voor de btw worden gezien. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de zzp’er geen eigen website heeft, geen reclame maakt of geen meerdere opdrachtgevers heeft.

Het is belangrijk om te weten dat de renseigneringsverplichting niet geldt voor alle zzp’ers. Zzp’ers die werken met btw en ondernemers die werken met een eenmanszaak of vof hoeven niet aan deze verplichting te voldoen.

Hoe werkt Renseigneringsverplichting Voor ZZP

De Renseigneringsverplichting is een nieuwe wet die sinds 1 januari 2022 van kracht is. Deze wet heeft gevolgen voor zzp’ers die facturen zonder btw versturen of helemaal niet factureren. Opdrachtgevers die inhoudingsplichtig zijn met zzp’ers moeten nu verplicht opgeven wat ze aan de zzp’er betaald hebben en welk btw-tarief daarbij hoort.

De Renseigneringsverplichting geldt voor zzp’ers die werken voor inhoudingsplichtige opdrachtgevers. Dit zijn opdrachtgevers die verplicht zijn om loonheffingen in te houden op het salaris van hun werknemers. De opdrachtgever moet de gegevens van de zzp’er doorgeven aan de Belastingdienst. De zzp’er moet ervoor zorgen dat de opdrachtgever de juiste gegevens heeft om aan de Renseigneringsverplichting te voldoen.

De Renseigneringsverplichting heeft als doel om de Belastingdienst meer inzicht te geven in de arbeidsrelaties tussen zzp’ers en inhoudingsplichtige opdrachtgevers. Dit moet leiden tot meer controle op mogelijke schijnconstructies en fraude. Het is daarom belangrijk dat zzp’ers en opdrachtgevers zich aan de Renseigneringsverplichting houden.

Om aan de Renseigneringsverplichting te voldoen moet de opdrachtgever de volgende gegevens doorgeven aan de Belastingdienst:

 • De naam en het adres van de zzp’er
 • Het burgerservicenummer (BSN) van de zzp’er
 • Het bedrag dat de opdrachtgever aan de zzp’er betaald heeft
 • Het btw-tarief dat van toepassing is op de betaling

Als de zzp’er niet btw-plichtig is, moet de opdrachtgever aangeven dat er geen btw verschuldigd is. Het is belangrijk dat de opdrachtgever deze gegevens correct doorgeeft aan de Belastingdienst. Als de gegevens niet kloppen, kan dit leiden tot boetes en naheffingen.

Hoe Voldoen Aan De Renseigneringsverplichting

Om te voldoen aan de renseigneringsverplichting moeten opdrachtgevers die met zzp’ers werken die facturen zonder btw versturen (of die helemaal niet factureren), enkele gegevens zoals BSN en NAW van de zzp’er aan de Belastingdienst doorgeven. Dit geldt ook voor opdrachtgevers die werken met zzp’ers die gebruikmaken van de Kleine Ondernemersregeling (KOR) of btw-vrijgestelde prestaties leveren.

De Belastingdienst heeft een online portaal ontwikkeld waarop opdrachtgevers deze gegevens kunnen doorgeven. Dit portaal heet het ‘Gegevensportaal‘. Opdrachtgevers moeten de gegevens van de zzp’er uiterlijk op de 1e van de maand na afloop van het kwartaal doorgeven. Dit betekent dat de gegevens van het eerste kwartaal van 2023 uiterlijk op 1 mei 2023 moeten worden doorgegeven.

Het is belangrijk om te weten dat alleen opdrachtgevers die inhoudingsplichtig zijn, moeten voldoen aan de renseigneringsverplichting. Dit zijn opdrachtgevers die werken met zzp’ers die onder de loonheffingen vallen. Opdrachtgevers die werken met zzp’ers die niet onder de loonheffingen vallen, hoeven dus geen gegevens door te geven.

Administratie Renseigneringsplicht zzp

Als opdrachtgever is het belangrijk om te controleren of de zzp’er btw-plichtig is. Als dit niet het geval is, moet de opdrachtgever de gegevens van de zzp’er doorgeven. Als de zzp’er wel btw-plichtig is, hoeft de opdrachtgever alleen gegevens door te geven als de zzp’er gebruikmaakt van de KOR.

Kortom, om te voldoen aan de renseigneringsverplichting moeten opdrachtgevers enkele gegevens van zzp’ers aan de Belastingdienst doorgeven via het Meldpunt Inleners en Opdrachtgevers. Dit moet uiterlijk op de 1e van de maand na afloop van het kwartaal gebeuren. Alleen opdrachtgevers die inhoudingsplichtig zijn, moeten aan deze verplichting voldoen.

Gevolgen Van Niet Voldoen Aan De Renseigneringsverplichting

Wanneer een opdrachtgever niet voldoet aan de renseigneringsverplichting kan dit leiden tot verschillende gevolgen. Hieronder worden de belangrijkste gevolgen beschreven.

Boete

Als een opdrachtgever niet voldoet aan de renseigneringsverplichting kan de Belastingdienst een boete opleggen. De hoogte van de boete is afhankelijk van de ernst van de overtreding en kan oplopen tot €5.278.

Naheffingsaanslag

Als een opdrachtgever niet voldoet aan de renseigneringsverplichting kan de Belastingdienst een naheffingsaanslag opleggen. Dit betekent dat de opdrachtgever alsnog loonheffingen moet betalen over het bedrag dat aan de zzp’er is betaald.

Verlies van het zelfstandigenaftrek

Als een opdrachtgever niet voldoet aan de renseigneringsverplichting kan de zzp’er het recht op zelfstandigenaftrek verliezen. Dit kan leiden tot een hogere belastingaanslag voor de zzp’er.

Risico op ketenaansprakelijkheid

Als een opdrachtgever niet voldoet aan de renseigneringsverplichting kan dit leiden tot ketenaansprakelijkheid. Dit betekent dat de opdrachtgever aansprakelijk kan worden gesteld voor de loonheffingen van de gehele keten, inclusief eventuele onderaannemers.

Het is dus van groot belang dat opdrachtgevers voldoen aan de renseigneringsverplichting om boetes, naheffingsaanslagen en andere gevolgen te voorkomen.

Belastingdienst en Renseigneringsverplichting ZZP

De Belastingdienst heeft in 2022 nieuwe regels opgesteld voor de renseigneringsverplichting ZZP. Deze verplichting houdt in dat opdrachtgevers van zzp’ers en intermediairs verplicht zijn om informatie te leveren over de betaling aan de Belastingdienst. Dit geldt voor betalingen aan natuurlijke personen voor werkzaamheden of diensten, waarbij de zzp’er zelf geen facturen stuurt of facturen stuurt zonder vermelding van btw.

Belasting deadline Renseigneringsplicht zzp

Opdrachtgevers en intermediairs moeten de gevraagde gegevens uiterlijk op 31 januari 2023 bij de Belastingdienst aanleveren. Het is belangrijk om te weten dat er verschil is in eisen voor de betalingen die gemeld moeten worden tussen betalers die wel of niet inhoudingsplichtig zijn.

De renseigneringsverplichting is bedoeld om inzicht te krijgen in de omzet van zzp’ers en om te controleren of zij correct belasting betalen. Voor zzp’ers kan deze verplichting echter leiden tot administratieve lasten, vooral als zij voor meerdere opdrachtgevers werken.

Het is daarom belangrijk dat zzp’ers en opdrachtgevers zich goed informeren over de renseigneringsverplichting en tijdig aan hun verplichtingen voldoen. De Belastingdienst heeft aangegeven dat zij streng zullen controleren op naleving van de regels en dat er boetes kunnen worden opgelegd bij niet-naleving.

Renseigneringsverplichting en administratie

De invoering van de renseigneringsverplichting heeft gevolgen voor de administratie van zzp’ers en opdrachtgevers. De renseigneringsverplichting houdt in dat opdrachtgevers die werken met zzp’ers die facturen zonder btw versturen (of die helemaal niet factureren), verplicht zijn om op te geven wat ze aan de zzp’er betaald hebben en wat zijn of haar BSN-nummer is. Dit geldt ook voor de individuele omzet van de zzp’er.

Administratie bijhouden

Het is belangrijk dat zzp’ers en opdrachtgevers hun administratie op orde hebben om aan de renseigneringsverplichting te voldoen. Opdrachtgevers zijn verplicht om de gegevens van zzp’ers door te geven aan de Belastingdienst. Zzp’ers moeten erop letten dat de facturatie correct verloopt en dat de opdrachtgever de juiste informatie doorgeeft aan de Belastingdienst.

Om de administratie goed op orde te hebben, is het aan te raden om een overzichtelijke administratie bij te houden. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van een boekhoudprogramma of door een aparte map aan te maken voor de facturen en bonnen. Zzp’ers en opdrachtgevers kunnen ook gebruik maken van een online platform waarbij de administratie automatisch wordt bijgehouden.

Daarnaast is het belangrijk dat zzp’ers en opdrachtgevers op de hoogte zijn van de regels en wetgeving omtrent de renseigneringsverplichting. Zo voorkomen zij dat zij fouten maken in de administratie en eventuele boetes krijgen van de Belastingdienst. Het is daarom aan te raden om bijvoorbeeld een belastingadviseur of accountant in te schakelen om de administratie op orde te brengen en te houden.

Al met al is het belangrijk dat zzp’ers en opdrachtgevers de renseigneringsverplichting serieus nemen en hun administratie goed op orde hebben. Op deze manier voorkomen zij eventuele problemen met de Belastingdienst en kunnen zij zich volledig richten op hun werkzaamheden.

Tips Om Te Voldoen Aan De Renseigneringsverplichting

Om te voldoen aan de renseigneringsverplichting, zijn er een aantal stappen die zzp’ers kunnen nemen. Hier zijn enkele tips:

1. Zorg voor een correcte facturatie

Zzp’ers moeten ervoor zorgen dat ze correct factureren en btw in rekening brengen waar nodig. Dit voorkomt problemen met opdrachtgevers die inhoudingsplichtig zijn en voorkomt dat de zzp’er extra belasting moet betalen. Facturen moeten de volgende gegevens bevatten:

 • Naam en adres van de zzp’er
 • Naam en adres van de opdrachtgever
 • Datum van de factuur
 • Factuurnummer
 • Omschrijving van de geleverde diensten of goederen
 • Bedrag exclusief btw
 • Btw-tarief en bedrag
 • Bedrag inclusief btw

2. Houd administratie bij

Zzp’ers moeten een goede administratie bijhouden van hun inkomsten en uitgaven. Dit omvat ook de betalingen die ze ontvangen van inhoudingsplichtige opdrachtgevers. Het is belangrijk om de volgende informatie te registreren:

 • Naam en adres van de opdrachtgever
 • Datum van de betaling
 • Bedrag van de betaling
 • Omschrijving van de geleverde diensten of goederen

3. Wees voorbereid op verzoeken om informatie

Inhoudingsplichtige opdrachtgevers moeten informatie verstrekken over de betalingen die ze hebben gedaan aan zzp’ers. Zzp’ers moeten erop voorbereid zijn dat ze mogelijk om informatie worden gevraagd, zoals hun BSN en NAW-gegevens. Het is belangrijk om deze informatie bij de hand te hebben, zodat het snel kan worden verstrekt als erom wordt gevraagd.

4. Werk samen met betrouwbare opdrachtgevers

Zzp’ers moeten samenwerken met betrouwbare opdrachtgevers die zich houden aan de regels en de renseigneringsverplichting serieus nemen. Dit vermindert de kans op problemen en verhoogt de kans op een succesvolle samenwerking.

Met deze tips kunnen zzp’ers voldoen aan de renseigneringsverplichting en hun zakelijke activiteiten op een succesvolle manier voortzetten.

Conclusie

De Renseigneringsverplichting heeft gevolgen voor zowel zzp’ers als opdrachtgevers. Het doel van de verplichting is om belastingontduiking tegen te gaan en meer inzicht te krijgen in de betalingen tussen opdrachtgevers en zzp’ers.

Hoewel het doel van de verplichting nobel is, zijn er wel wat kanttekeningen te plaatsen bij de uitvoering ervan. Vooral voor zorgorganisaties kan de verplichting veel administratieve lasten met zich meebrengen. Het overdragen van het BSN nummer en de individuele omzet van honderden zzp’ers kan een tijdrovende klus zijn.

Daarnaast kan de verplichting ook negatieve gevolgen hebben voor zzp’ers die niet btw-plichtig zijn. Zij moeten erop letten dat de verplichting geen nadelige gevolgen heeft voor hun belastingaangifte.

Al met al is de Renseigneringsverplichting een belangrijke stap in de strijd tegen belastingontduiking. Het is echter wel belangrijk dat de uitvoering ervan niet leidt tot onnodige administratieve lasten voor zorgorganisaties en dat zzp’ers niet de dupe worden van de verplichting.

De meest

Veelgestelde vragen

Wat is de Renseigneringsverplichting LHV?
K
L

De Renseigneringsverplichting LHV is een verplichting voor opdrachtgevers die werken met ZZP'ers die facturen zonder btw versturen (of die helemaal niet factureren). De verplichting houdt in dat deze opdrachtgevers verplicht zijn op te geven wat ze aan de ZZP'er betaald hebben en ze moeten het BSN nummer en de individuele omzet van de ZZP'er overdragen aan de Belastingdienst. De verplichting is van kracht sinds 1 januari 2022.

Wat zijn de verplichtingen van een ZZP'er?
K
L

Als ZZP'er moet je zelf je inkomsten opgeven bij de Belastingdienst. Het is belangrijk dat je facturen stuurt met btw en dat je deze btw ook afdraagt aan de Belastingdienst. Als je meer dan €20.000 omzet per jaar hebt, ben je verplicht om btw-aangifte te doen. Daarnaast moet je als ZZP'er ook voldoen aan de Renseigneringsverplichting. Je opdrachtgever moet namelijk informatie over jouw inkomsten en BSN nummer doorgeven aan de Belastingdienst.

Hoe vraag ik uitstel aan voor de Renseigneringsverplichting?
K
L

Als je als opdrachtgever niet op tijd kunt voldoen aan de Renseigneringsverplichting, dan kun je uitstel aanvragen bij de Belastingdienst. Dit kun je doen via de website van de Belastingdienst. Het is belangrijk dat je de reden van het uitstel duidelijk vermeldt.

Hoeveel belasting moet een ZZP'er afdragen?
K
L

Hoeveel belasting een ZZP'er moet afdragen, hangt af van de hoogte van de winst die hij of zij maakt. Over de winst betaal je inkomstenbelasting. Als je winst maakt, moet je ook btw afdragen. Hoeveel btw je moet afdragen, hangt af van het btw-tarief dat van toepassing is op jouw product of dienst.

Wat zijn de ontwikkelingen voor ZZP'ers?
K
L

Er zijn verschillende ontwikkelingen gaande die van invloed zijn op ZZP'ers. Zo wordt er gesproken over het invoeren van een minimumtarief voor ZZP'ers en wordt er gewerkt aan een nieuwe wet die meer duidelijkheid moet geven over de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en ZZP'er. Daarnaast wordt er gekeken naar de mogelijkheid om een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering in te voeren voor ZZP'ers.

Hoeveel mag een ZZP'er belastingvrij verdienen in 2023?
K
L

In 2023 mag een ZZP'er maximaal €14.300 belastingvrij verdienen. Dit is het bedrag van de algemene heffingskorting. Daarnaast zijn er nog andere aftrekposten waar je als ZZP'er gebruik van kunt maken om minder belasting te hoeven betalen.

Deel dit artikel

Camiel Bos

Met een stevige achtergrond als ondernemer en specialisatie in communicatie en multimedia design, benut zijn expertise bij Maia Insurance om de complexe wereld van verzekeringen inzichtelijk te maken. Zijn benadering verzekert dat lezers heldere inzichten krijgen in thema's die vaak als complex worden gezien. Met Camiel als gids wordt navigeren door verzekeringsland een stuk eenvoudiger.