Is ZZP AOV verplicht? Actuele Info en Veranderingen

13 min leestijd

Als zelfstandig ondernemer (ZZP’er) in Nederland vraag je je misschien af of een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) verplicht is. Deze vraag is de afgelopen jaren steeds relevanter geworden door veranderingen in wetgeving en maatschappelijke trends. De Nederlandse overheid overweegt nu een verplichte AOV voor ZZP’ers om hen beter te beschermen tegen inkomensverlies door ziekte of ongeval. Hierdoor is het belangrijk om te begrijpen wat een AOV inhoudt, wat de potentiële kosten zijn en welke voordelen en nadelen eraan verbonden zijn. 

Wettelijke Verplichtingen voor ZZP AOV

In Nederland is een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) momenteel niet verplicht voor zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers). Dit betekent dat je als ZZP’er zelf verantwoordelijk bent voor je inkomensbescherming bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Hoewel je ervoor kunt kiezen om vrijwillig een AOV af te sluiten, is er geen wettelijke verplichting om dit te doen.

Recente Wetsvoorstellen en Beleidsontwikkelingen

In de afgelopen jaren zijn er verschillende voorstellen en beleidsdiscussies geweest over het verplicht stellen van een AOV voor ZZP’ers. Hier zijn enkele belangrijke ontwikkelingen:

 • 2019: De Nederlandse regering stelde een wetsvoorstel voor om AOV verplicht te maken voor ZZP’ers, maar dit werd uiteindelijk ingetrokken na tegenstand in de Eerste Kamer.
 • 2020: Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid publiceerde een rapport waarin de mogelijkheid van een verplichte AOV voor ZZP’ers werd verkend.
 • 2022: De Nederlandse regering kondigde plannen aan om een verplichte AOV voor ZZP’ers in te voeren, maar de exacte details en de tijdlijn hiervan zijn nog onduidelijk.

Argumenten Voor en Tegen Verplichte AOV

De discussies over verplichte AOV brengen verschillende argumenten naar voren:

Argumenten voor verplichte AOV:

 • Veel ZZP’ers zijn financieel niet voorbereid op ziekte of arbeidsongeschiktheid, wat kan leiden tot armoede en afhankelijkheid van sociale uitkeringen.
 • Een verplichte AOV zou een vangnet bieden voor ZZP’ers en hun gezinnen, waardoor een minimuminkomen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid verzekerd is.
 • Het zou zorgen voor een gelijk speelveld tussen ZZP’ers en werknemers, die via hun werkgever recht hebben op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

Argumenten tegen verplichte AOV:

 • Verplichte AOV zou de administratieve lasten en kosten voor ZZP’ers verhogen, die al te maken hebben met aanzienlijke administratieve taken.
 • Het kan leiden tot hogere premies voor ZZP’ers, wat een belemmering kan vormen voor ondernemerschap en zelfstandigheid.
 • Er wordt beargumenteerd dat ZZP’ers zelf moeten kunnen kiezen voor hun verzekeringsarrangementen, in plaats van verplicht te worden tot een regeling.

De discussie over de verplichting van AOV voor ZZP’ers is nog steeds gaande en de uitkomst blijft onzeker. Het is belangrijk om als ZZP’er op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en wetswijzigingen om je voor te bereiden op mogelijke veranderingen.

Voor- en Nadelen van een Verplichte AOV

ZZP klaar voor de uitdaging

Voordelen van een Verplichte AOV voor Zelfstandigen

Een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) biedt diverse voordelen die bijdragen aan een stabielere en veiligere werkomgeving.

Financiële Zekerheid: Een van de belangrijkste voordelen van een verplichte AOV is de financiële zekerheid die het biedt. Mocht je door ziekte of invaliditeit niet kunnen werken, dan ontvang je een vast inkomen. Dit helpt je om je levensstandaard te handhaven en voorkomt financiële problemen.

Verminderd Armoederisico: Zonder AOV lopen zelfstandigen het risico om in armoede te vervallen bij langdurige ziekte of invaliditeit. Een verplichte AOV zorgt ervoor dat je niet zonder inkomen komt te zitten, waardoor je niet in de financiële problemen komt.

Toegenomen Arbeidsmarktparticipatie: Met de zekerheid van een AOV wordt het aantrekkelijker voor zelfstandigen om actief te blijven op de arbeidsmarkt, zelfs als ze een beperking hebben. De wetenschap dat je een financiële vangnet hebt, motiveert je om door te blijven werken en draagt bij aan een inclusievere arbeidsmarkt.

Betere Gezondheidsresultaten: Weten dat je een vast inkomen hebt tijdens ziekte, moedigt zelfstandigen aan om sneller medische hulp te zoeken en de nodige tijd te nemen voor herstel. Dit leidt tot betere gezondheidsresultaten en een snellere terugkeer naar werk.

Bescherming van Ondernemingen: Een AOV zorgt niet alleen voor persoonlijk inkomen maar kan ook bijdragen aan de continuïteit van je bedrijf. Bij ziekte kun je bijvoorbeeld iemand tijdelijk inhuren om je taken over te nemen, waardoor je bedrijf kan blijven draaien.

Verminderde Financiële Stress: Door de zekerheid van een inkomen bij ziekte of invaliditeit ervaar je minder financiële stress. Dit zorgt ervoor dat je je beter kunt richten op je herstel en je werk, wat uiteindelijk je productiviteit en welzijn ten goede komt.

Kortom, een verplichte AOV biedt zelfstandigen financiële zekerheid, vermindert het risico op armoede, en draagt bij aan betere gezondheidsresultaten en een stabielere arbeidsmarktparticipatie.

Kosten en Dekking van een AOV

Kosten Spaar varken

De kosten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) kunnen sterk variëren. Verschillende factoren zoals leeftijd, beroep, en gewenste dekkingsniveau spelen hierbij een rol. Hieronder worden de gemiddelde maandelijkse kosten voor AOV’s in Nederland in 2023 opgesomd:

 • Basisdekking (bijvoorbeeld 50% van inkomen): €50-€100 per maand
 • Middeldekking (bijvoorbeeld 70% van inkomen): €80-€150 per maand
 • Uitgebreide dekking (bijvoorbeeld 90% van inkomen): €120-€250 per maand

Deze bedragen geven een indicatie, maar de daadwerkelijke premies kunnen afhankelijk van persoonlijke omstandigheden hoger of lager uitvallen.

Factoren die de premie beïnvloeden

Diverse factoren kunnen invloed hebben op de hoogte van de AOV-premie voor ZZP’ers:

 • Leeftijd: Oudere individuen betalen doorgaans hogere premies.
 • Beroep: Beroepen met een hoger risico op arbeidsongeschiktheid resulteren in hogere premies.
 • Dekkingsniveau: Hoe hoger de dekking (bijvoorbeeld 90% van het inkomen), hoe hoger de premie.
 • Inkomen: Een hoger inkomen kan leiden tot hogere premies.
 • Gezondheid: Bestaande medische aandoeningen kunnen de premie verhogen.
 • Verzekeraar: Verschillende verzekeraars hanteren verschillende premietarieven.
 • Polisduur: Langere polisduur kan resulteren in lagere maandelijkse premies.
 • Eigen risico: Een hoger eigen risico kan de premie verlagen.

Ontwikkeling van de kosten

De kosten van AOV’s voor ZZP’ers zijn de afgelopen vijf jaar gestegen. Factoren zoals stijgende zorgkosten, toenemende levensverwachting, en veranderingen in wet- en regelgeving hebben bijgedragen aan deze stijging. Volgens gegevens van het Verbond van Verzekeraars zijn de gemiddelde premies voor AOV in Nederland de afgelopen vijf jaar met ongeveer 10-15% gestegen.

Verwachtingen voor de toekomst

In de toekomst wordt verwacht dat de kosten van AOV’s voor ZZP’ers blijven stijgen. Dit komt door factoren zoals:

 • Vergrijzing: Een ouder wordende bevolking betekent een hoger risico op arbeidsongeschiktheid.
 • Stijgende zorgkosten: De kosten van gezondheidszorg blijven toenemen.
 • Wet- en regelgeving: Toekomstige wetswijzigingen kunnen de premies beïnvloeden.
 • Economische onzekerheid: Economische schommelingen kunnen leiden tot hogere premies.

Toch is er hoop dat de stijging van de premies afvlakt door toenemende concurrentie tussen verzekeraars en verbeteringen in de efficiëntie van het zorgsysteem.

Recente Veranderingen in Regelgeving

De wetgeving rondom de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) in Nederland is voortdurend in ontwikkeling. De afgelopen jaren zijn er verschillende wetsvoorstellen en beleidsontwikkelingen geweest die erop gericht zijn om een verplichte AOV voor ZZP’ers in te voeren.

Miljoenenen nota 2024 zzp 1

Een belangrijke ontwikkeling vond plaats in 2020 toen de Nederlandse overheid een wetsvoorstel introduceerde voor verplichte AOV voor ZZP’ers. Dit voorstel werd echter later ingetrokken vanwege tegenstand in de Eerste Kamer. Desondanks bleef het onderwerp hoog op de politieke agenda staan, met als resultaat dat het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2022 een beleidsbrief publiceerde waarin plannen werden uiteengezet om een verplichte AOV voor zelfstandigen in te voeren, met een beoogde invoeringsdatum van 2025.

Daarnaast heeft de Nederlandse regering een commissie ingesteld om de haalbaarheid van een verplichte AOV-regeling voor ZZP’ers te onderzoeken. De bevindingen van deze commissie worden verwacht in 2023 en zullen waarschijnlijk een belangrijke rol spelen in de verdere ontwikkeling van de wetgeving.

Verwachte Effecten van de Wetgeving

De voorgestelde veranderingen in de wetgeving zullen naar verwachting aanzienlijke gevolgen hebben voor ZZP’ers, met name op het gebied van kosten en dekking. Hier zijn enkele verwachte effecten:

 • Verhoogde Kosten: ZZP’ers zullen premies moeten betalen voor de verplichte AOV, wat kan leiden tot hogere kosten voor deze groep.
 • Uitgebreidere Dekking: Een verplichte AOV zal naar verwachting een bredere dekking bieden, inclusief bescherming tegen inkomensverlies door ziekte of arbeidsongeschiktheid.
 • Vereenvoudiging van het Systeem: De voorgestelde wijzigingen zijn bedoeld om het AOV-systeem te vereenvoudigen, waardoor het gemakkelijker wordt voor ZZP’ers om toegang te krijgen tot de voordelen en de administratieve last te verminderen.

Reacties van Belanghebbenden

De reacties op de voorgestelde wetswijzigingen zijn gemengd. Vakbonden en belangenorganisaties hebben over het algemeen positief gereageerd, omdat zij van mening zijn dat een verplichte AOV essentiële bescherming biedt en inkomensongelijkheid vermindert. Aan de andere kant hebben ZZP’ers en kleine ondernemers zorgen geuit over de toegenomen kosten en de administratieve last die een verplichte AOV met zich meebrengt.

Enkele belangrijke belanghebbenden en hun reacties zijn:

 • FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging): Steunt de voorgestelde wijzigingen als een stap naar grotere bescherming voor ZZP’ers.
 • VNO-NCW (Vereniging Nederlandse Ondernemingen – Nederlands Christelijk Werkgeversverbond): Heeft zorgen geuit over de verhoogde kosten en administratieve last.
 • Platform Zelfstandigen: Pleit voor een meer uitgebreide aanpak om de sociale zekerheid van ZZP’ers te verbeteren.

Het blijft belangrijk om op de hoogte te blijven van deze ontwikkelingen, aangezien de wetgeving zich blijft ontwikkelen en de implicaties voor ZZP’ers aanzienlijk kunnen zijn.

Alternatieven voor een Verplichte AOV

Niet elke ZZP’er staat te springen om een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te sluiten. Gelukkig zijn er diverse alternatieven die zelfstandigen kunnen overwegen om zich toch te beschermen tegen de financiële gevolgen van ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Alternatief Voordelen Nadelen
Private Arbeidsongeschiktheidsverzekering Financiële bescherming, Flexibele premie, Extra voordelen Duur, Wachttijd, Niet alle ziekten gedekt
Inkomensverzekering Gegarandeerd inkomen, Kortere wachttijd, Extra dekking Hogere premies, Niet alle ziekten gedekt
Bedrijfsstilstandsverzekering Financiële bescherming, Maatwerk, Crisismanagement Geen persoonlijke bescherming, Hogere premies
Spaar- en beleggingsplannen Flexibel, Aanvulling, Hogere rendementen Geen gegarandeerde bescherming, Vereist discipline

Procedure en Stappen voor het Afsluiten van een AOV

Het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) als ZZP’er kan een complexe taak lijken, maar met de juiste stappen wordt het proces overzichtelijk en beheersbaar. Hier is een stapsgewijze gids om je op weg te helpen:

1. Bepaal je behoeften

Als eerste stap is het belangrijk om je financiële situatie in kaart te brengen. Bereken je maandelijkse inkomen en uitgaven om te bepalen hoeveel dekking je nodig hebt. Houd rekening met kosten zoals huur, rekeningen en andere vaste lasten.

2. Kies een verzekeraar

Vergelijk verschillende verzekeraars zoals ASR, a.s.r., en Achmea. Zoek naar aanbieders die goede recensies hebben en passende polissen aanbieden. Let op de premie, dekking en voorwaarden.

3. Controleer je geschiktheid

Voordat je een AOV kunt afsluiten, moet je voldoen aan de criteria van de verzekeraar. Dit kan leeftijd, gezondheid en inkomen omvatten. Zorg ervoor dat je aan alle eisen voldoet om teleurstellingen te voorkomen.

4. Vul het aanvraagformulier in

Verstrek nauwkeurige en volledige informatie over je gezondheid, beroep en inkomen. Onvolledige of onjuiste informatie kan leiden tot afwijzing van je aanvraag of problemen bij een toekomstige claim.

5. Medisch onderzoek (indien vereist)

Sommige verzekeraars kunnen een medisch onderzoek vereisen om je gezondheid en risico’s te beoordelen. Dit kan variëren van een eenvoudige vragenlijst tot een uitgebreid medisch onderzoek.

6. Beoordeel en teken de polis

Lees de polisvoorwaarden grondig door en zorg ervoor dat je alle details begrijpt. Controleer de dekking, premie en uitsluitingen voordat je tekent. Dit helpt om onaangename verrassingen in de toekomst te voorkomen.

Veelgemaakte valkuilen

 • Onvoldoende dekking: Het onderschatten van je inkomensbehoefte of het kiezen van een polis met onvoldoende dekking.
 • Onjuiste informatie: Het verstrekken van verkeerde of onvolledige informatie op het aanvraagformulier kan leiden tot annulering van de polis of afwijzing van een claim.
 • Niet lezen van de kleine lettertjes: Het niet begrijpen van de voorwaarden, uitsluitingen en beperkingen van de polis.
 • Niet vergelijken van aanbieders: Het nalaten van onderzoek en vergelijking van verschillende verzekeraars kan resulteren in hogere premies of inadequate dekking.

Door deze stappen te volgen en de valkuilen te vermijden, kun je als ZZP’er met vertrouwen een passende arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten die je financiële zekerheid biedt.

Conclusie

Het verplicht stellen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) biedt zowel voordelen als nadelen. Voordelen zijn onder meer verbeterde financiële zekerheid en verminderd armoederisico voor ZZP’ers bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Nadelen zijn onder andere de verhoogde kosten en administratieve lasten die een verplichte AOV met zich mee kan brengen.

Recente wetsvoorstellen en beleidsontwikkelingen, zoals het voorstel van de Nederlandse overheid en de aanbevelingen van de Sociaal-Economische Raad (SER), wijzen op een mogelijke verplichte AOV. ZZP’ers moeten zich hierop voorbereiden door hun huidige verzekeringsdekking te herzien, op de hoogte te blijven van beleidswijzigingen, en eventueel deel te nemen aan collectieve verzekeringsregelingen.

Door deze stappen te volgen, kunnen ZZP’ers zich beter beschermen tegen financiële risico’s en zich aanpassen aan mogelijke veranderingen in de regelgeving. Zo blijven ze voorbereid en financieel weerbaar in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Deel dit artikel

blank

Camiel Bos

Met een stevige achtergrond als ondernemer en specialisatie in communicatie en multimedia design, benut zijn expertise bij Maia Insurance om de complexe wereld van verzekeringen inzichtelijk te maken. Zijn benadering verzekert dat lezers heldere inzichten krijgen in thema's die vaak als complex worden gezien. Met Camiel als gids wordt navigeren door verzekeringsland een stuk eenvoudiger.