Wat is WGA?

De WGA, of Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten, valt onder de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Deze wet is bedoeld om mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn te ondersteunen bij het terugkeren naar werk. De WGA-uitkering is voor mensen die na twee jaar ziekte niet volledig kunnen werken, maar wel deels in staat zijn om te werken. De uitkering hangt af van het verlies aan verdiencapaciteit en is bedoeld als aanvulling op het loon dat de werknemer nog kan verdienen.

Wat betekent HIAAT?

Het WGA-hiaat verwijst naar het verschil tussen de WGA-uitkering en het laatst verdiende salaris van de werknemer. Dit hiaat kan ontstaan omdat de WGA-uitkering vaak lager is dan het originele salaris. Een WGA-hiaatverzekering vult dit verschil aan, zodat de werknemer een hoger inkomen behoudt gedurende de periode van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Dit is vooral belangrijk voor mensen met hogere inkomens, waar het verschil tussen het salaris en de uitkering aanzienlijk kan zijn.

Wat houdt WIA Excedent in?

WIA Excedent is een aanvullende verzekering die bovenop de WIA-uitkering komt. Deze verzekering is specifiek bedoeld voor mensen met een hoger inkomen, waarbij de standaard WIA-uitkering niet voldoende is om hun levensstandaard te handhaven. De WIA Excedent-verzekering biedt een extra uitkering voor het deel van het inkomen boven een bepaalde grens, waardoor werknemers met een hoger salaris beter beschermd zijn tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid.

Belangrijkste Verschillen

Dekking:

 • WGA-hiaatverzekering dekt het verschil tussen de WGA-uitkering en het laatst verdiende loon.
 • WIA Excedent-verzekering biedt extra dekking voor inkomens boven een bepaalde grens.

Uitkeringsvoorwaarden:

 • Bij een WGA-hiaatverzekering moet de werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn met een inkomensverlies dat niet volledig wordt gedekt door de WGA-uitkering.
 • Bij een WIA Excedent-verzekering moet de werknemer een WIA-uitkering ontvangen en een inkomen hebben boven de gestelde grens.

Premie en Voorwaarden:

 • De premie voor een WGA-hiaatverzekering is doorgaans hoger vanwege de uitgebreidere dekking.
 • De premie voor een WIA Excedent-verzekering is meestal lager, maar biedt minder uitgebreide dekking.

Hoe werkt WGA in de praktijk?

De WGA-uitkering wordt berekend op basis van het verlies aan verdiencapaciteit. Stel dat een werknemer voor 50% arbeidsongeschikt is verklaard en nog maar de helft van zijn oorspronkelijke salaris kan verdienen. De WGA-uitkering vult dit inkomen aan tot een bepaald percentage van het oorspronkelijke salaris.

Voorbeeld:

 • Oorspronkelijk salaris: €4.000 per maand
 • Nieuw salaris (bij 50% arbeidsgeschiktheid): €2.000 per maand
 • WGA-uitkering: Aanvulling tot bijvoorbeeld 70% van het oorspronkelijke salaris, dus €2.800 per maand.

Een WGA-hiaatverzekering kan het resterende bedrag (in dit geval €1.200) aanvullen, zodat de werknemer zijn oorspronkelijke inkomen van €4.000 per maand behoudt.

Invloed op Verzekeringspremies en Pensioen

Het kiezen tussen een WGA-hiaatverzekering en een WIA Excedent-verzekering heeft invloed op uw financiële planning. Beide verzekeringen bieden voordelen, afhankelijk van de individuele situatie en behoeften.

  WGA-hiaatverzekering:

  • Voordelen: Hogere dekking, langere uitkeringsperiode.
  • Nadelen: Hogere premies, strictere voorwaarden.

  WIA Excedent-verzekering:

  • Voordelen: Lagere premies, eenvoudiger uitkeringsvoorwaarden.
  • Nadelen: Lagere dekking, kortere uitkeringsperiode.

  Wettelijke Eisen en Beleidsmaatregelen

  De Nederlandse overheid heeft verschillende wetten ingevoerd om de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen te reguleren. Enkele belangrijke beleidsmaatregelen zijn:

  • Wet Werk en Zekerheid (2015): Verbetering van de arbeidsmarkt en vermindering van het aantal mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
  • Wet Verbetering Poortwachter (2017): Strengere regels voor werkgevers om werkgerelateerde ziektes en blessures te voorkomen en te melden.
  • Wet Aanpak Ziekteverzuim (2020): Vermindering van ziekteverzuim en verbetering van het terugkeerproces naar werk.

  Deze wijzigingen hebben geleid tot aanpassingen in de premies en dekking van WGA-hiaat en WIA Excedent-verzekeringen.

  Conclusie

  Een goed begrip van WGA, HIAAT en WIA Excedent is essentieel voor een solide financiële planning. Door de verschillen en toepassingen van deze verzekeringen te kennen, kunt u beter voorbereid zijn op situaties van arbeidsongeschiktheid en de financiële impact daarvan minimaliseren. Kies de juiste verzekering die past bij uw situatie en toekomstplannen.

  Direct online verzekeren voor Makelaars

  Alles in één klap geregeld